Privacy policy

Polityka prywatności
sotto-sconti.com
Ta Aplikacja zbiera niektóre Dane Osobowe od swoich Użytkowników.

Ten dokument można wydrukować za pomocą polecenia drukuj w dowolnych ustawieniach przeglądarki.

Administrator Danych
W obszarze Zniżki

Adres e-mail właściciela: office@sottosconti.com

Rodzaje gromadzonych danych
Wśród danych osobowych gromadzonych przez tę Aplikację, niezależnie lub za pośrednictwem osób trzecich, znajdują się: Narzędzie śledzenia; dane dotyczące użytkowania; imię; nazwisko; numer telefonu; e-mail; miasto; Dane przekazywane podczas korzystania z usługi; unikalne identyfikatory urządzeń do celów reklamowych (na przykład identyfikator reklamodawcy Google lub identyfikator IDFA).

Pełne informacje na temat każdego rodzaju gromadzonych danych znajdują się w dedykowanych sekcjach niniejszej polityki prywatności lub w określonych tekstach informacyjnych wyświetlanych przed zebraniem danych.
Dane Osobowe mogą być dobrowolnie dostarczane przez Użytkownika lub, w przypadku Danych Użytkowania, zbierane automatycznie podczas korzystania z tej Aplikacji.
O ile nie określono inaczej, wszystkie Dane wymagane przez tę Aplikację są obowiązkowe. Jeśli Użytkownik odmówi ich przekazania, świadczenie Usługi przez tę Aplikację może być niemożliwe. W przypadkach, w których ta Aplikacja wskazuje niektóre Dane jako opcjonalne, Użytkownicy mogą powstrzymać się od przekazywania takich Danych, bez wpływu na dostępność Usługi lub jej działanie.
Użytkowników, którzy mają wątpliwości, które Dane są obowiązkowe, zachęcamy do kontaktu z Właścicielem.
Jakiekolwiek użycie plików cookie — lub innych narzędzi śledzących — przez tę Aplikację lub przez właścicieli usług stron trzecich używanych przez tę Aplikację, o ile nie określono inaczej, ma na celu świadczenie Usługi żądanej przez Użytkownika, oprócz innych celów opisanych w w tym dokumencie oraz w Polityce plików cookie, jeśli są dostępne.

Użytkownik przyjmuje odpowiedzialność za Dane Osobowe osób trzecich uzyskane, opublikowane lub udostępnione za pośrednictwem tej Aplikacji i gwarantuje, że ma prawo do ich przekazywania lub rozpowszechniania, zwalniając Właściciela z wszelkiej odpowiedzialności wobec osób trzecich.

Sposób i miejsce przetwarzania zebranych Danych
Metody leczenia
Administrator Danych stosuje odpowiednie środki bezpieczeństwa zapobiegające dostępowi osób nieupoważnionych, ujawnieniu, modyfikacji lub zniszczeniu Danych Osobowych.
Przetwarzanie odbywa się za pomocą narzędzi informatycznych i/lub telematycznych, metodami organizacyjnymi i logiką ściśle powiązaną ze wskazanymi celami. Oprócz Administratora Danych, w niektórych przypadkach inne podmioty zaangażowane w organizację tej Aplikacji (administracyjne, handlowe, marketingowe, prawne, administratorzy systemu) lub podmioty zewnętrzne (takie jak zewnętrzni dostawcy usług technicznych, kurierzy pocztowi, dostawcy usług hostingowych, firmy informatyczne, agencje komunikacyjne) również wyznaczeni, w razie potrzeby, jako Przetwarzający Dane przez Administratora Danych. Aktualną listę Menedżerów można zawsze uzyskać od Administratora Danych.

Podstawa prawna leczenia
Administrator Danych przetwarza Dane Osobowe dotyczące Użytkownika w przypadku zaistnienia jednej z poniższych przesłanek:

Użytkownik wyraził zgodę w jednym lub większej liczbie określonych celów; Uwaga: w niektórych jurysdykcjach Administrator Danych może być upoważniony do przetwarzania Danych Osobowych bez zgody Użytkownika lub innej podstawy prawnej określonej poniżej, o ile Użytkownik nie wyrazi sprzeciwu („opt-out”) wobec takiego przetwarzania. Nie ma to jednak zastosowania, jeśli przetwarzanie Danych Osobowych podlega prawodawstwu europejskiemu dotyczącemu ochrony Danych Osobowych;
przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy z Użytkownikiem i/lub do wykonania działań przedumownych;
przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania leżącego w interesie publicznym lub do wykonywania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub osób trzecich.
Zawsze jednak istnieje możliwość zwrócenia się do Administratora o wyjaśnienie konkretnej podstawy prawnej każdego przetwarzania, a w szczególności o określenie, czy przetwarzanie jest zgodne z prawem, przewidziane umową lub niezbędne do zawarcia umowy.

Miejsce
Dane są przetwarzane w biurach operacyjnych Administratora oraz w każdym innym miejscu, w którym znajdują się strony uczestniczące w przetwarzaniu. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z Właścicielem.
Dane Osobowe Użytkownika mogą być przekazywane do innego kraju niż ten, w którym Użytkownik się znajduje. W celu uzyskania dalszych informacji na temat miejsca leczenia, Użytkownik może zapoznać się z sekcją dotyczącą szczegółów

Okres przechowywania
Dane są przetwarzane i przechowywane przez czas wynikający z celów, dla których zostały zebrane.

Dlatego:

Dane Osobowe zbierane w celach związanych z realizacją umowy pomiędzy Właścicielem a Użytkownikiem będą przechowywane do czasu zakończenia realizacji tej umowy.
Dane Osobowe zbierane w celach wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą przechowywane do czasu zaspokojenia tego interesu. Użytkownik może uzyskać dodatkowe informacje dotyczące prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora w odpowiednich częściach niniejszego dokumentu lub kontaktując się z Administratorem.
Gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody Użytkownika, Właściciel może przechowywać Dane Osobowe dłużej, aż do odwołania tej zgody. Ponadto Administrator Danych może być zobowiązany do przechowywania Danych Osobowych przez dłuższy okres zgodnie z obowiązkiem prawnym lub na polecenie organu.

Po zakończeniu okresu przechowywania Dane Osobowe zostaną usunięte. W związku z tym po wygaśnięciu tego terminu nie można już korzystać z prawa dostępu, odwołania, sprostowania ani prawa do przenoszenia danych.

Cel przetwarzania zebranych danych
Dane Użytkownika są zbierane w celu umożliwienia Właścicielowi świadczenia Usługi, wypełniania obowiązków prawnych, odpowiadania na żądania lub czynności wykonawcze, ochrony jego praw i interesów (lub Użytkowników lub osób trzecich), identyfikowania wszelkich złośliwych lub oszukańczych działań, a także w następujących celach: Statystyki, Heat mapping i nagrywanie sesji, Optymalizacja i dystrybucja ruchu, Wyświetlanie treści z platform zewnętrznych, Kontakt z Użytkownikiem, Hosting i infrastruktura zaplecza, Usługi platformy i hosting, Zarządzanie tagami, Zarządzanie gromadzeniem danych i ankietami online, Remarketing oraz targetowanie behawioralne i reklamy.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat celów przetwarzania oraz Danych Osobowych przetwarzanych w każdym celu, Użytkownik może zapoznać się z sekcją „Szczegóły dotyczące przetwarzania Danych Osobowych”.

Szczegóły dotyczące przetwarzania Danych Osobowych
Dane Osobowe są gromadzone w następujących celach i przy użyciu następujących usług:

Skontaktuj się z użytkownikiem
Formularz kontaktowy (niniejsza aplikacja)
Wypełniając formularz kontaktowy swoimi Danymi, Użytkownik wyraża zgodę na ich wykorzystanie w celu odpowiedzi na prośby o informacje, wycenę lub innego rodzaju wskazanego w nagłówku formularza.

Przetwarzane dane osobowe: miasto; nazwisko; e-mail; imię; numer telefonu.

Zarządzanie tagami
Ten rodzaj usługi służy do scentralizowanego zarządzania znacznikami lub skryptami używanymi w tej Aplikacji.
Korzystanie z tych usług wiąże się z przepływem przez nie Danych Użytkownika oraz, w stosownych przypadkach, ich przechowywaniem.

Menedżer tagów Google
Google Tag Manager to usługa zarządzania tagami świadczona przez Google LLC lub Google Ireland Limited, w zależności od lokalizacji, z której uzyskuje się dostęp do tej Aplikacji.

Przetwarzane dane osobowe: Dane dotyczące użytkowania.

Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone – Polityka prywatności; Irlandia — Polityka prywatności.

Zarządzanie gromadzeniem danych i ankietami online
Ten rodzaj usługi umożliwia tej Aplikacji zarządzanie tworzeniem, wdrażaniem, administracją, dystrybucją i analizą formularzy i ankiet online w celu gromadzenia, zapisywania i ponownego wykorzystywania Danych Użytkowników, którzy udzielili odpowiedzi.
Gromadzone dane osobowe zależą od informacji żądanych i podanych przez Użytkowników w odpowiednim formularzu online.

Usługi te mogą być zintegrowane z szeroką gamą usług stron trzecich, aby umożliwić Właścicielowi wykonywanie kolejnych działań z przetwarzanymi Danymi – na przykład zarządzanie kontaktami, wysyłanie wiadomości, statystyki, reklamy i przetwarzanie płatności.

Reklamy leadowe na Facebooku
Facebook Lead Ads to usługa reklamowa i gromadząca dane świadczona przez Facebook, Inc. lub Facebook Ireland Ltd, w zależności od lokalizacji, z której uzyskuje się dostęp do tej Aplikacji, która umożliwia użytkownikom wyświetlanie reklam w formie formularzy już wstępnie wypełnionych Danymi osobowymi z ich profili na Facebooku, takie jak imiona i nazwiska oraz adresy e-mail. W zależności od rodzaju ogłoszenia Użytkownicy mogą zostać poproszeni o podanie dodatkowych informacji.

Wysłanie formularza wiąże się z gromadzeniem i przetwarzaniem tych Danych przez Administratora Danych zgodnie z niniejszą polityką prywatności i wyłącznie w określonym celu wskazanym w formularzu i/lub w niniejszej polityce prywatności, o ile jest to przewidziane.

Użytkownik może w każdej chwili skorzystać z przysługujących mu uprawnień, w tym z prawa do cofnięcia zgody na przetwarzanie jego Danych, określonych w części zawierającej informacje o uprawnieniach Użytkownika w niniejszym Regulaminie

Mapowanie ciepła i nagrywanie sesji
Usługi heat mapping służą do identyfikacji obszarów tej Aplikacji, z którymi Użytkownicy wchodzą w interakcję najczęściej, w celu wykrycia, które z nich cieszą się największym zainteresowaniem. Usługi te umożliwiają monitorowanie i analizę danych o ruchu oraz służą do śledzenia zachowań Użytkowników.
Niektóre z tych usług mogą nagrywać sesje i udostępniać je do późniejszego przeglądania.

Mapy ciepła i nagrania Hotjar (Hotjar Ltd.)
Hotjar to usługa mapowania ciepła i rejestrowania sesji świadczona przez Hotjar Ltd.
Hotjar szanuje ogólne nagłówki „Do Not Track”. Oznacza to, że przeglądarka może nakazać skryptowi, aby nie zbierał żadnych danych użytkownika. To ustawienie jest dostępne we wszystkich głównych przeglądarkach. Więcej informacji na temat rezygnacji z usługi Hotjar można znaleźć tutaj.

Przetwarzane dane osobowe: dane dotyczące użytkowania; narzędzie do śledzenia; różne rodzaje Danych określone w polityce prywatności serwisu.

Miejsce przetwarzania: Malta – Polityka prywatności – Opt Out.

Infrastruktura hostingowa i zaplecza
Ten rodzaj usługi ma funkcję hostingu Danych i plików, które umożliwiają działanie tej Aplikacji, umożliwiają jej dystrybucję oraz zapewniają gotową do użycia infrastrukturę do realizacji określonych funkcji tej Aplikacji.

Niektóre z usług wymienionych poniżej, jeśli takie istnieją, mogą działać na serwerach rozproszonych geograficznie, co utrudnia ustalenie rzeczywistej lokalizacji, w której przechowywane są Dane Osobowe.

Optymalizacja i dystrybucja ruchu
Ten rodzaj usługi umożliwia tej Aplikacji dystrybucję jej zawartości za pośrednictwem serwerów zlokalizowanych na całym terytorium i optymalizację jej wydajności.
Przetwarzane Dane Osobowe zależą od charakterystyki i sposobu realizacji tych usług, które ze swej natury filtrują komunikację pomiędzy tą Aplikacją a przeglądarką Użytkownika.
Ze względu na rozproszony charakter tego systemu trudno jest określić miejsca, do których przekazywane są treści mogące zawierać Dane Osobowe Użytkownika.

Cloudflare (Cloudflare Inc.)
Cloudflare to usługa optymalizacji i dystrybucji ruchu świadczona przez Cloudflare Inc.
Metody integracji Cloudflare przewidują filtrowanie całego ruchu tej Aplikacji, tj.

Przetwarzane dane osobowe: narzędzie do śledzenia; różne rodzaje Danych określone w polityce prywatności serwisu.

Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone – Polityka prywatności.

Reklama
Ten rodzaj usługi umożliwia wykorzystanie Danych Użytkownika do celów komunikacji handlowej. Komunikaty te są wyświetlane w tej Aplikacji w formie banerów i innych form reklamy, również w odniesieniu do zainteresowań Użytkownika.
Nie oznacza to, że wszystkie dane osobowe są wykorzystywane w tym celu. Dane i warunki użytkowania przedstawiono poniżej.
Niektóre z wymienionych poniżej usług mogą wykorzystywać Narzędzia śledzące do identyfikacji Użytkowników lub mogą wykorzystywać technikę retargetingu behawioralnego, tj. wyświetlania spersonalizowanych reklam na podstawie zainteresowań i zachowań Użytkownika, w tym wykrytych poza tą Aplikacją. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, zalecamy sprawdzenie polityk prywatności odpowiednich usług.
Oprócz funkcji rezygnacji oferowanych przez usługi wymienione poniżej, Użytkownik może zrezygnować, odwiedzając stronę rezygnacji Network Advertising Initiative.

Użytkownicy mogą również zrezygnować z udziału w niektórych funkcjach reklamowych za pośrednictwem odpowiednich opcji konfiguracji urządzenia, takich jak opcje konfiguracji reklam urządzenia mobilnego lub ogólna konfiguracja reklam.

Publiczność podobna do Facebooka
Facebook Lookalike Audience to usługa targetowania reklamowego i behawioralnego dostarczana przez Facebook, Inc. lub Facebook Ireland Ltd, w zależności od lokalizacji, z której uzyskuje się dostęp do tej Aplikacji, która wykorzystuje Dane zebrane za pośrednictwem usługi Facebook Custom Audience w celu wyświetlania reklam Użytkownikom z podobne zachowanie do Użytkowników, którzy już znajdują się na liście niestandardowych odbiorców, na podstawie ich wcześniejszego korzystania z tej Aplikacji lub ich interakcji z odpowiednimi treściami w aplikacjach i usługach Facebooka.
Na podstawie tych Danych Użytkownikom sugerowanym przez Lookalike Audience na Facebooku będą wyświetlane spersonalizowane reklamy.

Użytkownicy mogą zrezygnować z używania plików cookie Facebooka w tym celu

Remarketing na Facebooku
Facebook Remarketing to usługa remarketingu i targetowania behawioralnego świadczona przez Facebook, Inc. lub Facebook Ireland Ltd, w zależności od lokalizacji, z której uzyskuje się dostęp do tej Aplikacji, co łączy działanie tej Aplikacji z siecią reklamową Facebook.

Przetwarzane dane osobowe: dane dotyczące użytkowania; Narzędzie śledzenia.

Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone – Polityka prywatności – Opt Out; Irlandia – Polityka prywatności – Rezygnacja.

Usługi platformy i hosting
Usługi te mają na celu hostowanie i obsługę kluczowych komponentów tej Aplikacji, umożliwiając dostarczanie tej Aplikacji z jednej platformy. Platformy te zapewniają Właścicielowi szeroki wachlarz narzędzi, takich jak np. narzędzia analityczne, do zarządzania rejestracją użytkowników, do zarządzania komentarzami i bazą danych, do handlu elektronicznego, do przetwarzania płatności itp. Korzystanie z tych narzędzi wiąże się z gromadzeniem i przetwarzaniem Danych Osobowych.
Niektóre z tych usług działają za pośrednictwem serwerów zlokalizowanych geograficznie w różnych miejscach, co utrudnia określenie dokładnego miejsca przechowywania Danych Osobowych.

WordPress.com
WordPress.com to platforma dostarczana przez Automattic Inc. lub Aut O’Mattic A8C Ireland Ltd., w zależności od lokalizacji, z której uzyskuje się dostęp do tej Aplikacji, co umożliwia Właścicielowi rozwijanie, obsługę i hostowanie tej Aplikacji.

Przetwarzane dane osobowe: Dane przekazywane podczas korzystania z usługi.

Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone – Polityka prywatności; Irlandia — Polityka prywatności.

Statystyka
Usługi zawarte w tej sekcji umożliwiają Administratorowi monitorowanie i analizę danych o ruchu oraz służą do śledzenia zachowań Użytkowników.

Google Analytics
Google Analytics to usługa analizy oglądalności stron internetowych świadczona przez Google LLC lub Google Ireland Limited, w zależności od lokalizacji, z której uzyskuje się dostęp do tej Aplikacji („Google”). Google wykorzystuje zebrane Dane Osobowe w celu śledzenia i badania korzystania z tej Aplikacji, tworzenia raportów i udostępniania ich innym usługom opracowanym przez Google.
Google może wykorzystywać Dane Osobowe do kontekstualizowania i personalizowania reklam swojej sieci reklamowej.

Przetwarzane dane osobowe: dane dotyczące użytkowania; Narzędzie śledzenia.

Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone – Polityka prywatności – Opt Out; Irlandia – Polityka prywatności – Rezygnacja.

Google Analytics z anonimowym adresem IP
Google Analytics to usługa analizy oglądalności stron internetowych świadczona przez Google LLC lub Google Ireland Limited, w zależności od lokalizacji, z której uzyskuje się dostęp do tej Aplikacji („Google”). Google wykorzystuje zebrane Dane Osobowe w celu śledzenia i badania korzystania z tej Aplikacji, tworzenia raportów i udostępniania ich innym usługom opracowanym przez Google.
Google może wykorzystywać Dane Osobowe do kontekstualizowania i personalizowania reklam swojej sieci reklamowej.
Ta integracja Google Analytics sprawia, że Twój adres IP jest anonimowy. Anonimizacja polega na skróceniu adresu IP Użytkowników w granicach państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach należących do porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach adres IP zostanie przesłany na serwer Google i skrócony na terenie Stanów Zjednoczonych.

Przetwarzane dane osobowe: dane dotyczące użytkowania; Narzędzie śledzenia.

Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone – Polityka prywatności – Opt Out; Irlandia – Polityka prywatności – Rezygnacja.

Śledzenie konwersji reklam na Facebooku (piksel Facebooka)
Śledzenie konwersji Facebook Ads (piksel Facebooka) to usługa statystyczna świadczona przez Facebook, Inc. lub Facebook Ireland Ltd, w zależności od lokalizacji, z której uzyskuje się dostęp do tej Aplikacji, która łączy dane z sieci reklamowej Facebooka z działaniami wykonywanymi w ramach tej Aplikacji. Piksel Facebooka śledzi konwersje, które można przypisać reklamom na Facebooku, Instagramie i Audience Network.

Przetwarzane dane osobowe: dane dotyczące użytkowania; Narzędzie śledzenia.

Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone – Polityka prywatności; Irlandia — Polityka prywatności.

Przeglądanie treści z platform zewnętrznych
Ten rodzaj usługi umożliwia przeglądanie treści hostowanych na platformach zewnętrznych bezpośrednio ze stron tej Aplikacji i interakcję z nimi.
Ten rodzaj usług może nadal gromadzić dane dotyczące ruchu w sieci związanego ze stronami, na których usługa jest zainstalowana, nawet jeśli użytkownicy z niej nie korzystają.

Czcionki Google
Google Fonts to usługa wizualizacji stylów czcionek zarządzana przez Google LLC lub Google Ireland Limited, w zależności od lokalizacji, w której używana jest ta aplikacja, co umożliwia integrację tej aplikacji

Czcionki Google
Czcionki Google to usługa wizualizacji stylów czcionek zarządzana przez Google LLC lub Google Ireland Limited, w zależności od lokalizacji, w której używana jest ta Aplikacja, co umożliwia tej Aplikacji integrację takich treści na swoich stronach.

Przetwarzane dane osobowe: dane dotyczące użytkowania; różne rodzaje Danych określone w polityce prywatności serwisu.

Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone – Polityka prywatności; Irlandia — Polityka prywatności.

Font Awesome (Fonticons, Inc.)
Font Awesome to usługa wizualizacji stylów czcionek zarządzana przez Fonticons, Inc., która umożliwia tej Aplikacji integrację takich treści na jej stronach.

Przetwarzane dane osobowe: Dane dotyczące użytkowania.

Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone – Polityka prywatności.

Prawa użytkownika
Użytkownicy mogą korzystać z określonych praw w odniesieniu do Danych przetwarzanych przez Właściciela.

W szczególności Użytkownik ma prawo do:

wycofać zgodę w dowolnym momencie. Użytkownik może odwołać wyrażoną wcześniej zgodę na przetwarzanie jego Danych Osobowych.
sprzeciwić się przetwarzaniu swoich Danych Użytkownik może sprzeciwić się przetwarzaniu swoich Danych, gdy następuje to na innej podstawie prawnej niż zgoda. Dalsze szczegóły dotyczące prawa do sprzeciwu przedstawiono w poniższej sekcji.
dostępu do swoich Danych Użytkownik ma prawo do uzyskania informacji o przetwarzanych przez Administratora Danych, o niektórych aspektach ich przetwarzania oraz do otrzymania kopii przetwarzanych Danych.
sprawdź i poproś o sprostowanie. Użytkownik może zweryfikować poprawność swoich Danych oraz zażądać ich aktualizacji lub korekty.
uzyskać ograniczenie leczenia. Po spełnieniu określonych warunków Użytkownik może żądać ograniczenia przetwarzania swoich Danych.W takim przypadku Administrator Danych nie będzie przetwarzał Danych w innym celu niż ich zachowanie.
uzyskać anulowanie lub usunięcie swoich danych osobowych. Po spełnieniu określonych warunków Użytkownik może zażądać usunięcia jego Danych przez Właściciela.
otrzymania swoich danych lub przekazania ich innemu właścicielowi. Użytkownik ma prawo otrzymać swoje Dane w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu na urządzeniu automatycznym oraz, o ile jest to technicznie wykonalne, do uzyskania ich bez przeszkód przeniesienia do innego posiadacza. Niniejsze postanowienie ma zastosowanie, gdy Dane są przetwarzane za pomocą zautomatyzowanych narzędzi, a przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody Użytkownika, na podstawie umowy, której Użytkownik jest stroną lub na związanych z nią środkach umownych.
zaproponować reklamację. Użytkownik może złożyć skargę do właściwego organu nadzorczego ochrony danych osobowych lub podjąć kroki prawne.
Szczegóły dotyczące prawa do sprzeciwu
Gdy Dane Osobowe są przetwarzane w interesie publicznym, w ramach wykonywania władzy publicznej powierzonej Administratorowi lub w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, Użytkownik ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją.

Przypomina się Użytkownikom, że w przypadku przetwarzania ich Danych na potrzeby marketingu bezpośredniego mogą sprzeciwić się przetwarzaniu bez podania przyczyny. Aby dowiedzieć się, czy Administrator danych przetwarza dane w celach marketingu bezpośredniego, Użytkownicy mogą zapoznać się z odpowiednimi sekcjami niniejszego dokumentu.

Jak skorzystać ze swoich praw
W celu realizacji uprawnień Użytkownika, Użytkownicy mogą skierować zapytanie na dane kontaktowe Właściciela wskazane w niniejszym dokumencie. Żądania są składane nieodpłatnie i przetwarzane przez Administratora w możliwie najkrótszym terminie, w każdym przypadku w ciągu miesiąca.

Polityka Cookie
Ta aplikacja korzysta z trackerów. Aby dowiedzieć się więcej, Użytkownik może zapoznać się z Polityką plików cookie.

Dowiedz się więcej o leczeniu
Obrona w sądzie
Dane Osobowe Użytkownika mogą być wykorzystywane przez Właściciela w sądzie lub na etapie przygotowawczym do jego ewentualnego ustanowienia w celu obrony przed nadużyciami w korzystaniu z tej Aplikacji lub Usług powiązanych przez Użytkownika.
Użytkownik oświadcza, że jest świadomy, że Właściciel może być zobowiązany do ujawnienia Danych na polecenie organów władzy publicznej.

Szczegółowe informacje
Na żądanie Użytkownika, oprócz informacji zawartych w niniejszej polityce prywatności, ta Aplikacja może udostępniać Użytkownikowi dodatkowe i kontekstowe informacje dotyczące określonych Usług lub gromadzenia i przetwarzania Danych Osobowych.

Dzienniki systemu i konserwacji
Na potrzeby związane z obsługą i konserwacją, ta Aplikacja oraz wszelkie wykorzystywane przez nią usługi podmiotów trzecich mogą gromadzić logi systemowe, czyli pliki rejestrujące interakcje, które mogą zawierać również Dane Osobowe, takie jak adres IP Użytkownika.

Referencje prawne
Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności zostało przygotowane na podstawie wielu systemów prawnych, w tym artykułów 13 i 14 rozporządzenia (UE) 2016/679.

O ile nie określono inaczej, niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności dotyczy wyłącznie tej Aplikacji.

Ostatnia modyfikacja: 28 marca 2021 r

iubenda przechowuje te treści i gromadzi wyłącznie dane osobowe niezbędne do ich udostępnienia.
.spo

DISCLAIMER

Questo sito e i prodotti e servizi offerti in questo sito non sono in alcun modo sponsorizzati, affiliati, approvati o amministrati da Facebook o associati a esso. Né sono stati esaminati testati o certificati da Facebook. Facebook è un marchio registrato di Facebook, Inc.

This site and the products and services offered on this site is in no way sponsored, affiliated, endorsed or administered by, or associated with, Facebook. Nor have they been reviewed tested or certified by Facebook.Facebook is a registered trademark of Facebook, Inc

LINK UTILI

Privacy e Cookie –Termini e Condizioni